Toelage voor de organisatie van een project voor kinderen of jongeren

 
Het lokaal bestuur geeft subsidie voor de uitwerking van culturele en artistieke projecten voor en door jongeren. Is de organisator een erkende jeugdvereniging, dan moet het project een uitzonderlijk karakter hebben en niet tot de gewone werking van de vereniging behoren.
Het project richt zich naar kinderen en jongeren tussen 6 en  25 jaar en vindt plaats in de vrije tijd. Bovendien is het toegankelijk voor alle geïnteresseerde kinderen en/of jongeren.

Afhandeling

De aanvraag voor een toelage wordt tenminste 2 maanden voor de aanvang van het project ingediend bij de gemeentelijke jeugddienst.
Het bureau van de jeugdraad toetst het project aan het reglement en legt het ter advies voor aan de jeugdraad. Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt, na advies van de jeugdraad, of een project uiteindelijk een toelage krijgt.