Privacy

Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over hoe het lokaal bestuur Edegem omgaat met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgt. Wij vinden het immers belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

 • om een wettelijke verplichting na te komen, bv. uitreiken van subsidies…
 • voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak, bv. dienstverlening aan de loketten…
 • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven, bv. versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen…
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, bv. deelname aan activiteiten of kampen, aankoop van tickets…
 • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden, bv. in geval van een grote ramp…

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op. Onze medewerkers springen er zorgvuldig en discreet mee om, controleren of ze volledig en correct zijn en staan in voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
 • het verzorgen van IT- en softwareinfrastructuur (o.a. IT-netwerk, ticketsoftware, boekhouding,  …)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij sluiten met deze partijen een verwerkersovereenkomst af om deze afspraken te garanderen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens geanonimiseerd.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Tracking

Op de website van gemeente Edegem en VTC Kruispunt wordt Google Analytics gebruikt, een door Google  aangeboden dienst voor het analyseren van het gebruik van de website. Daartoe maakt Google Analytics gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Lees hier meer over in ons cookiebeleid.

Data mining

Wij doen niet aan data mining.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal gemaakt door medewerkers van het gemeentebestuur of fotografen in die (vrijwillig) werken in opdracht van de gemeente wordt louter gebruikt voor de gemeentelijke kanalen (papier of digitaal) en nooit doorgeven aan commerciële partners. Wil je niet dat een foto waar jij opstaat gebruikt wordt door de gemeente? Contacteer via e-mail veiligheidsconsulent@edegem.be of per brief aan Lokaal bestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.

Registratie van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar

Onze diensten en gebruikersaccounts mogen enkel gebruikt worden door personen ouder dan 16 jaar. De registratie van persoonsgegevens van kinderen onder 16 jaar kan enkel mits toestemming door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt en mag enkel in de gebruikersaccount die is aangemaakt door of op vraag van deze persoon.

Proefproject sluikstortcamera's

Sluikstort en zwerfvuil zijn voor veel inwoners een bron van ergernis. Ondanks eerdere inspanningen blijft het een hardnekkig probleem. Om hier effectief tegen op te treden, lanceert lokaal bestuur Edegem binnenkort een proefproject.

Eind januari wordt er in de gemeente een sluikstortcamera geplaatst. Het gebruik van deze camera's heeft zowel een sensibiliserend als een sanctionerend effect. Als de testfase positief wordt geëvalueerd, kan er worden overgegaan tot een definitieve invoering van sluikstortcamera’s.

Aanmeldsysteem basisonderwijs

Privacyverklaring Aanmeldsysteem scholen243,8 Kb(pdf)

Jouw rechten

Je hebt ten alle tijden volgende rechten:

 • Je kan jouw gegevens inkijken: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
 • Je kan jouw gegevens laten verbeteren: als jouw gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
 • Je kan je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
 • Je hebt het recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen waarvoor je specifiek toestemming hebt gegeven. In de alle andere gevallen mogen wij als overheid geen gevolg aan geven.
 • Je hebt het recht om je toestemming in te trekken: je mag je toestemming voor bv. het gebruik van beeldmateriaal of inschrijving op een nieuwsbrief intrekken.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken. 

Je kan je rechten uitoefenen door ons te contacteren via e-mail veiligheidsconsulent@edegem.be of per brief aan Lokaal bestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.

Wees altijd zo specifiek mogelijk. We behandelen jouw vraag concreet en correct. Je zal steeds je identiteit moeten aantonen. Binnen een maand laten we je weten wat er met je verzoek is gebeurd.

Je hebt het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie.

Meer informatie

Heb je vragen, opmerkingen of klachten rond GDPR en privacy, laat het ons weten. Dat kan via e-mail aan veiligheidsconsulent@edegem.be of per brief naar: Lokaal bestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.

Specifieke privacy- en cookieverklaringen

Voor de specifieke privacy- en cookieverklaring van Mijn Burgerprofiel en de GlobalHeader verwijzen we je graag door:

Cookieverklaring voor de Global header en Mijn Burgerprofiel
Privacyverklaring Mijn Burgerprofiel App

De specifieke privacyverklaring over het gebruik van de ANPR-camera's in de Collegewijk vind je via deze webpagina.

Op 28 november 2022 kreeg de korpschef van de politiezone HEKLA de principiële toestemming van de gemeenteraad van Edegem om vaste ANPR-camera’s zichtbaar te gebruiken conform art. 25/3 en 25/4 WPA. Meer informatie over ANPR vind je op de website van de politiezone HEKLA via volgende link https://www.politiehekla.be/verkeer/anpr